Zrušenie zákazu návštev klientov na pavilóne D

Vážení klienti, rodinní príslušníci a priatelia našich klientov

CSS – Jesienka Myjava Vám oznamuje, že od 05.12.2022 povolené návštevy klientov na pavilóne D (zelená zóna).

Z dôvodu nariadených karanténnych opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sú naďalej zakázané návštevy klientov na pavilóne B a C (červená zóna), do odvolania.

Návštevy na pavilóne B a C(červená zóna) sú povolené len v prípade povolenej výnimky (ak je klient v terminálnom štádiu, môže riaditeľ zariadenia udeliť výnimku na návštevu).

Návštevy na pavilóne D (zelená zóna) sú povolené za prísnych protiepidemiologických opatrení v zmysle MP 06/2020, 6. vydanie Plán a režimu návštev v CSS – Jesienka Myjava.
Zakazuje sa vstup cudzím osobám do zariadenia, okrem poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, nevyhnutných dodávateľských prác – havarijné situácie, dodávka potravín, atď..


V prípade zmien v epidemiologických opatrenia vydaných ÚVZ SR, MPSVR SR, RÚVZ Trenčín, Vlády SR a pod, poskytovateľ zmení opatrenia podľa vydaných aktuálnych usmernení a oznam následne zverejní na webovom sídle www.cssmyjava.sk.
Ďakujeme za porozumenie, zodpovednosť a rešpektovanie všetkých stanovených pravidiel a pokynov.

PhDr. Hana Feriancová, riaditeľka CSS – Jesienka Myjava