Usmernenie MPSVaR na testovanie zamestnancov a PSS v ZSS