Vystúpenie zastavme čas - CIMG4488

POLITIKA KVALITY

POLITIKA KVALITY CSS JESIENKA MYJAVA

Profil zariadenia

Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava (ďalej len „CSS – Jesienka Myjava) je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, prípadne nepriaznivého zdravotného stavu fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby. Sociálne služby poskytujeme celoročnou pobytovou formou v špecializovanom zariadení a v domove sociálnych služieb. Podľa Registra poskytovateľov sociálnych služieb v CSS – Jesienka Myjava sú cieľovou skupinou prijímatelia s diagnózou Alzheimerova choroba a demencia rôzneho typu etiológie.

Vízia zariadenia

Základným poslaním CSS – Jesienka Myjava a zároveň víziou je: Zamerať sa na zmysluplné prežívanie a trávenie voľného času prijímateľov a zvyšovanie kvality ich života prostredníctvom krátkodobých a dlhodobých cieľov.

 

Záväzok voči prijímateľom sociálnych služieb

v Dodržiavať atribúty dôstojnosti a podmienky dodržiavania základných ľudských práv a slobôd na základe dokumentov

v  Monitorovať dodržiavanie ochrany prijímateľov pred diskrimináciou.

v  Prihliadať na individuálne potreby prijímateľov, ich aktívnu účasť na spolurozhodovaní a odborne pracovať s procesom individuálneho plánovania.

v  Motivovať a aktivizovať prijímateľa podľa jeho schopností a zručností.

v  Spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou a rešpektovať osobné ciele, potreby, schopnosti a zdravotný stav prijímateľa.

 

Záväzok plnenia aplikovateľných zákonných požiadaviek a požiadaviek zainteresovaných strán

v  Vybudovanie takého prostredie pre prijímateľov, aby bola v ňom zachovaná kvalita ich života v čo najvyššej miere.

 

Záväzok voči zamestnancom

v Implementovať spracované postupy, pravidlá a podmienky na adaptáciu a zaškoľovanie zamestnancov.

v  Dodržiavať postupy, pravidlá a podmienky na rozvoj ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti zamestnancov.

v     Rozvíjať teambuilding.

v Uplatňovať aktívnu tímovú prácu medzi všetkými organizačnými zložkami s cieľom napĺňania individuálnych potrieb prijímateľov.

v Zabezpečovať pravidelnú supervíziu  na všetkých úrovniach.

 

Záväzok zavádzania najnovších trendov v oblasti poskytovania poskytovania sociálnych služieb

v  Zavedenie systému manažérstva ako nástroja trvalého zlepšovania činností v zariadení

 

Záväzok neustáleho zlepšovania

v  Skvalitnenie procesu individuálneho plánovania

v  Skvalitnenie manažmentu kvality

v  Vzdelávanie zamestnancov

v  Materiálno – technické zabezpečenie

v  Zabezpečiť pravidelnú supervíziu

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Apríl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30