Oceňovanie zamestnancov v sociálnych službách

Oceňovanie zamestnancov v sociálnych službách

 1. 1.   Úvod:

Trenčiansky samosprávny kraj sa rozhodol oceniť obetavú prácu jednotlivcov pracujúcich v sociálnych službách za rok 2021, s cieľom pozitívne ich motivovať a postupne zvyšovať kvalitu poskytovanej starostlivosti. Pridanou hodnotou je tiež zvýšenie spoločenského uznania a prestíže práce v sociálnej  oblasti, ktorá práve prechádza ťažkou skúškou v súvislosti so šírením infekčného ochorenia spôsobeného COVID - 19.

 

 1. 2.   Kategórie:
 • Sociálny pracovník / asistent sociálnej práce
 • Odborný zamestnanec v sociálnych službách
  • Ø opatrovateľ/ka, inštruktor/ka sociálnej rehabilitácie, sestra, zdravotnícky asistent,
  • psychológ
  • Manažér/ka v sociálnych službách

 

 

 1. 3.   Kritériá:
 • obetavý a zodpovedný prístup k práci,
 • prístup k inovatívnym riešeniam v praxi pri poskytovaní sociálnych služieb,
 • dlhodobo mimoriadne kvalitne odvedená práca.

 

 

 

 1. 4.   Podmienky:
 • nominovaný musí byť zamestnancom v pracovnoprávnom vzťahu s  poskytovateľom sociálnych služieb, ktorý je zapísaný v registri poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na TSK,
 • zamestnancov, s výnimkou manažérov, môžu nominovať štatutári - manažéri, prípadne vedúci zamestnanci, ale aj rodinní príslušníci, avšak tí výlučne prostredníctvom štatutára - manažéra  príslušného poskytovateľa,
 • zamestnanec sa nemôže nominovať sám,
 • manažérov môžu nominovať zamestnanci poskytovateľa, ale aj rodinní príslušníci prijímateľa sociálnej služby
 • každý navrhovateľ môže nominovať len jedného zamestnanca v jednotlivých kategóriách:
  • Ø kategória sociálny pracovník / asistent sociálnej práce – prax minimálne 3 roky,
  • Ø kategória odborný zamestnanec v sociálnych službách – vymenovaní v bode 2,
  • Ø kategória manažér/ka v sociálnych službách – prax minimálne  5 rokov,

Neoddeliteľnou súčasťou nominácie musí byť odôvodnenie nominácie vzhľadom na kritériá uvedené v bode 3, preto prosíme venujte pozornosť  Vášmu písomnému odôvodneniu. V prípade, že nomináciu nebude obsahovať (povinné kritériá), bude vylúčená.

 

 1. 5.   Posudzovanie návrhov:

Návrhy bude posudzovať  odborná komisia schválená riaditeľkou CSS – Jesienka Myjava a na základe jej odporúčania bude nominácia zaslaná na Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Na Úrade TSK bude posudzovať návrhy z jednotlivých zariadení odborná komisia schválená riaditeľom Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Tvoriť ju budú  odborníci zo sociálnej oblasti.

 • Ø V kategórii sociálna práca budú ocenení 4 zamestnanci,
 • Ø v kategórii iná odborná činnosť v sociálnych službách bude ocenených 10 zamestnancov,
 • Ø v kategórii manažér/ka v sociálnych službách bude ocenený 1 zamestnanec.

 

Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava sa rozhodlo do rozhodovania o nominácii na uvedené ocenenie zapojiť aj Vás zamestnancov, klientov, príbuzných.  Svoje návrhy na ocenených môžete hodiť do schránky, ktorá sa nachádza vo vestibule CSS – Jesienka Myjava, vyplnením priloženého tlačiva alebo ich môžete posielať e-mailom na erika.trizuliakova@cssmyjava.sk alebo poštou na adresu Centrum sociálnych služieb – Jesienka, Staromyjavská 889/77, 907 01 Myjava. Obálku je potrebné označiť ako „Oceňovanie zamestnancov sociálnych služieb – neotvárať“

NOMINÁCIE JE MOŽNÉ PODÁVAŤ DO 21.03.2022 DO 12,00 HOD.

Následne budú víťazné nominácie budú zaslané na Trenčiansky samosprávny kraj.

S ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a s ňou súvisiace opatrenia bude miesto a čas konania slávnostného oceňovania vopred oznámené na webovom sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja. Laureáti budú o tejto skutočnosti informovaní zamestnancami Úradu TSK.

Poznáte niekoho, kto si za svoju obetavú prácu zaslúži uznanie? Nominujte ho a vyzdvihnite jeho výnimočnosť.