Podmienky prijatia

Podmienky prijatia do Centra sociálnych služieb – Jesienka Myjava

Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb upravuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách). Podľa uvedeného zákona obec alebo vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu a má právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Ako si podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu?

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti občana.

Tlačivo Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa nachádza na stránke www.cssmyjava.sk alebo na www.tsk.sk.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je potrebné vypísať, podpísať. Súčasťou žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je tlačivo Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktoré vypíše a potvrdí praktický lekár.  Ďalej je potrebné priložiť:

      Posudok vydaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak tento bol vydaný

      Posudok odkázanosti na sociálnu službu vydaný obcou, ak tento bol vydaný

      právoplatný Rozsudok alebo Uznesenie o zbavení spôsobilosti na právne úkony s Listinou o ustanovení opatrovníka, ak toto bolo vydané

      rozhodnutie o uložení ochranného liečenia, ochranného dohľadu alebo umiestnenia v detenčnom ústave, ak toto bolo vydané

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podáva Trenčianskemu samosprávnemu kraju (ďalej len „TSK“), na adresu: Trenčiansky samosprávny kraj, oddelenie sociálnej pomoci, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

Na základe predloženej žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, príslušný orgán vykoná posudkovú činnosť (sociálnu a zdravotnú) a vyhotoví komplexný Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý je podkladom pre vydanie Rozhodnutia odkázanosti na sociálnu službu.

 UPOZORNENIE:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podáva fyzická osoba, ktorá je žiadateľom. V prípade, ak pre svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, podáva ju na základe plnomocenstva iná fyzická osoba podľa § 31 až 33b Občianskeho zákonníka. Podľa § 92 ods. 6 zákona o sociálnych službách, môže na základe Potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podľa žiadosť iná fyzická osoba.

 

 

 

Ako si podať žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby?

Ak má fyzická osoba, ktorá splnila podmienky odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení, záujem o poskytovanie sociálnej služby v Centre sociálnych služieb – Jesienka Myjava (ďalej len „CSS – Jesienka Myjava“), podá písomnú Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby spolu s prílohami:

      právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, o ktorú žiada - originál

      Posudok o odkázanosti na sociálnu službu – originál

      aktuálne Potvrdenie o príjme (rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne a pod.)

      právoplatný Rozsudok alebo Uznesenie o zbavení spôsobilosti na právne úkony spolu s Listinou o ustanovení opatrovníka

      Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu

      CSS – Jesienka Myjava si môže vyžiadať v prípade potreby aj doklady o majetkových pomeroch (list vlastníctva, kúpno – predajnú zmluvu a pod.)

      v prípade podávania žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby do špecializovaného zariadenia - zdravotná dokumentácia (lekárska, správa, lekársky nález, prepúšťacia správa a pod.), z ktorej bude zrejmé, že žiadateľ spĺňa cieľovú skupinu prijímateľov sociálnej služby podľa Registra poskytovateľov sociálnych služieb. t. j. Alzheimerova choroba a demencia rôzneho typu etiológie.

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby sa podáva na adresu: Centrum sociálnych služieb – Jesienka, Staromyjavská 889/77, 907 01 Myjava alebo na adresu: Trenčiansky samosprávny kraj, oddelenie sociálnej pomoci, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

UPOZORNENIE:

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podáva fyzická osoba, ktorá je žiadateľom. V prípade, ak pre svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, podáva ju na základe plnomocenstva iná fyzická osoba podľa § 31 až 33b Občianskeho zákonníka. Podľa § 92 ods. 6 zákona o sociálnych službách, môže na základe Potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podľa žiadosť iná fyzická osoba.

Z dôvodu objektívnosti a efektívnosti pri zabezpečovaní sociálnej služby, je možné podať jednu žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby k vybranému poskytovateľovi sociálnej služby zriadenému TSK na jeden druh a jednu formu sociálnej služby. V prípade potreby, ak bude žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby doručená na TSK, ten zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u iného verejného resp. neverejného poskytovateľa sociálnej služby.

V prípade, že v CSS – Jesienka Myjava níe je voľné miesto a fyzická osoba súhlasí s evidenciou v zozname čakateľov o uzatvorenie zmluvy poskytovaní sociálnej služby (ďalej len „zoznam čakateľov“),  CSS – Jesienka Myjava zaeviduje jeho žiadosť v zozname čakateľov a zároveň o tom písomne oboznámi žiadateľa.

Na základe uvedeného, poskytovanie sociálnej služby, bude občanovi zabezpečené podľa poradia v zozname čakateľov CSS – Jesienka Myjava. 

Na webovej stránke www.tsk.skwww.cssmyjava.sk je zverejnený aktualizovaný zoznam čakateľov podľa:

      dátum, v akom boli doručené na adresu CSS – Jesienka Myjava

      druhu a formy sociálnej služby, ktorá sa v CSS – Jesienka Myjava poskytuje.

Ak manželia alebo iné blízke osoby žiadajú o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v CSS – Jesienka Myjava spoločne, v prípade záujmu, budú ich žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby zaradené spolu ako „manželský pár“. V prípade uvoľnenia vhodnej izby, sú manželia predvolaní k nástupu. Za blízke osoby sa považujú najmä rodič s dieťaťom, súrodenci, druh a družka.

Ak žiadateľ, ktorý je predvolaný k nástupu do CSS – Jesienka Myjava odmietne nástup, jeho žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby sa pokladá za vybavenú a nie je ďalej vedený v zozname čakateľov. Pokiaľ sa v CSS – Jesienka Myjava nachádza originál rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a originál posudku o odkázanosti na sociálnu službu, tieto sa mu vrátia späť pre prípad ich ďalšieho použitia. Opätovne si môže, v prípade záujmu, podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby spolu so všetkými prílohami a bude zaevidovaný, ako nový žiadateľ na poslednom mieste v zozname čakateľov.

Ak žiadateľ, ktorý bol predvolaný k nástupu do CSS – Jesienka Myjava a zo zdravotných dôvodov nemôže nastúpiť do CSS – Jesienka Myjava – je hospitalizovaný alebo jeho zdravotný stav by bol kontraindikáciou pre prijatie do CSS – Jesienka Myjava, bude ponechaný na prvom mieste a miesto bude ponúknuté ďalšej fyzickej osobe zo zoznamu čakateľov.

Ak viacerí žiadatelia budú mať rovnaký dátum podania žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, poradie bude určené na základe sociálnej situácie žiadateľa alebo na základe poradia, v akom boli do CSS – Jesienka Myjava doručené. Vážnosť sociálnej situácie žiadateľa bude preverená  zo strany CSS – Jesienka Myjava.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt pre prijímanie a evidenciu žiadostí, poskytnutie informácii a prehliadky CSS – Jesienka Myjava:

      PhDr. Hana Feriancová – riaditeľ

034/6212224, kl. 113

0901918531

hana.feriancova@cssmyjava.sk

      Mgr. Katarína Sedláková – vedúca sociálneho úseku - sociálny pracovník

034/6212224, kl. 114

0901918530

katarina.sedlakova@cssmyjava.sk

      Mgr. Katarína Závodská – sociálny pracovník

      Bc. Michaela Kováčina 

034/6212224, kl. 114

0901918530

katarina.zavodska@cssmyjava.sk

michaela.kovacina@cssmyjava.sk

 

Úradné hodiny pre žiadateľov a verejnosť:

pondelok – piatok: 07,00 – 12,30   13,00 – 14,00