Poradenské centrum

 PORADENSKÉ CENTRUM

 

    Centrum sociálnych služieb – Jesienka, ktorého zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) zabezpečuje a ponúka pre všetkých občanov bezplatné sociálne poradenstvo.

Sociálne poradenstvo je zamerané na:

     zorientovanie sa v sociálnom systéme v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

        možnosti sociálnej pomoci v regióne

      nadviazanie spolupráce s inými subjektmi, napr. Úradom práce, sociálnych vecí           a rodiny, sociálna poisťovňa a pod.

      pomoc pri riešení krízovej situácie

Cieľová skupina:

      fyzická osoba (občan)

      rodina

      spolupráca s miestnou samosprávou (obce, mestá)

Sídlo poradenského centra CSS – Jesienka Myjava:

      v priestoroch CSS – Jesienka, Staromyjavská 889/77, 907 01 Myjava

Kontakt:

      034/6212224, kl. 113 alebo 114

      info@cssmyjava.sk

Kedy:

      v pracovné dni od 09,00 hod do 13,30 hod