REŽIM NÁVŠTEV V CSS JESIENKA OD 21.12.2022

Vážení klienti, rodinní príslušníci a priatelia našich klientov

CSS – Jesienka Myjava Vám oznamuje, že od 21.12.2022 povoľuje návštevy v CSS – Jesienka Myjava za podmienok dodržania nasledovných opatrení – viď MP 06/2020, 7. vydanie zo dňa 21.12.2022 – Plán a režim návštev v CSS – Jesienka Myjava.

1.Podmienky  na zabezpečenie bezpečných NÁVŠTEV príbuzných a blízkych osôb v CSS – Jesienka Myjava:

      návštevy klientov je možné uskutočniť len v prípade, že v CSS – Jesienka Myjava alebo v jeho časti nie je nariadená karanténa,

       v prípade, že sa v CSS – Jesienka Myjava alebo v jeho časti vyskytne pozitívny prípad na ochorenie COVID – 19, budú návštevy v CSS – Jesienka Myjava bezodkladne zakázané, v takomto prípade odporúčame využívať informačno – komunikačné technológie na sprostredkovanie kontaktu na diaľku

Pravidlá režimu návštev v CSS – Jesienka Myjava

Priestory pre návštevy  

  

*  návštevná miestnosť vo vstupnej hale na

    pavilóne A

*  vestibul na pavilóne A

*  chodbové priestory s možnosťou

    sedenia na pavilóne A

*  izba PSS – /podmienkou je súhlas

    spolubývajúceho s prebiehajúcou

    návštevou

*  vo vonkajších priestoroch za priaznivého

   počasia

Dĺžka trvania návštevy

*  odporúčaná dĺžka návštevy 20 min

Počet návštevníkov u jedného PSS

*  odporúčame 2 osoby na jedného PSS

Návštevné hodiny

 • návštevy budú realizované v časoch presne stanovených časoch – 09,00 hod do 11,00 hod a od 13,00 hod do 15,00 hod v pracovných dňoch, počas víkendov a sviatkov
 • žiadame návštevníkov, aby dodržiavali návštevné hodiny, od 09,00 hod a po 15,00 hod návštev nebude možná a brána zariadenibude uzamknutá
 • príchod a odchod PSS mimo zariadenia (na návštevy, prechádzky a pod.) bude bez obmedzení a bude dohodnutý individuálne s personálom
 • CSS – Jesienka Myjava si vyhradzuje právo zastaviť návštevy z epidemiologických, preventívnych, prevádzkových a technických dôvodov
 • CSS – Jesienka Myjava žiada, aby návštevníci na návštevu nechodili v prípadoch ak:
 • ide o osoby so zvýšenou telesnou teplotou – nad 37 oC
 • ide o osoby s príznakmi respiračného ochorenia (kašeľ, sekrécia z nosa a pod.)
 • ide o osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19 alebo podozrivou z ohorenia na COVID-19 alebo boli s takýmito osobami v kontakte
 • ide o osoby, u ktorých v blízkej rodine alebo okolí je niektorá osoba v karanténe,
 • ak má PSS zhoršený zdravotný stav
 • ak je PSS z akéhokoľvek dôvodu v izolácii
 • ak je PSS ubytovaný v priestoroch, v ktorých je nariadená karanténa

 

POZOR!

Žiadame návštevníkov, aby:

- počas návštevy mali prekryté horné dýchacie cesty (Vyhláška    ÚVZ SR č. 32/2022 z 21.04.2022, ktorou sa nariaďujú opatrenie pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest)

- po príchode sa nahlásili na vrátnici, prípadne v neprítomnosti informátora, nahlásili sa u službukonajúceho personálu na príslušnom pavilóne

- správali sa zodpovedne predovšetkým z dôvodu ochrany svojich blízkych a ich spolubývajúcich žijúcich v CSS – Jesienka Myjava

- rešpektovali pokyny personálu

- rešpektovali dôvody, pre ktoré spolubývajúci ich príbuzného, ktoré ho chcú navštíviť, nesúhlasil s ich návštevou na izbe

- dodržiavali Domáci poriadok, ktorý sa nachádza na nástenke pavilónu A a na webovej stránke zariadenia

- dodržiavali návštevné hodiny, nevykonávali návštevy v čase raňajok, obeda a dodržiavali časy návštevných hodín.

UPOZORNENIE:

V prípade výskytu pozitívneho prípadu na COVID-18 v CSS – Jesienka Myjava budú návštevy zakázané v rámci protiepidemiologických opatrení, o čom bude verejnosť informovaná na webovom sídle zariadenia.

Informovanie príbuzných o možnosti návštev a o Pláne a režime návštev

*  webové sídlo – www.cssmyjava.sk

 

 

Pravidlá pre priebeh návštevy

Vstupná kontrola

*  návšteva je povinná mať po celý čas pobytu v areáli CSS – Jesienka Myjava respirátor  (podľa Vyhlášky ÚVZ SR č. 32/2022 z 21.04.2022)

*  CSS – Jesienka Myjava zabezpečí dezinfekciu na ruky ako aj dezinfekciu návštevných a priľahlých priestorov

Podmienky pre návštevníkov

*  návšteva je povinná riadiť sa pokynmi službukonajúceho personálu

*  parkovanie je možné v areáli CSS – Jesienka Myjava, podľa kapacity parkovacích miest

*  žiadame návštevy, aby sa zdržiavali len v priestoroch vyhradených na návštevy

*  dodržiavať Domáci poriadok

*  návšteva je povinná fajčiť len vo vyhradených miestach na fajčenie (pri pavilóne B a D)

*  dodržiavať pokyny uvedené v tomto metodickom pokyne, ktorý je zverejnený na webovom sídle zariadenia

UPOZORNENIE !

Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok si štatutár CSS – Jesienka Myjava vyhradzuje možnosť   obmedziť návštevy  opätovne a to  aj plošne alebo  v niektorých dňoch alebo pre konkrétneho návštevníka, ktorý nedodržiava podmienky stanovené v Pláne a režime  návštev.

CSS – Jesienka Myjava si vyhradzuje právo zmeniť podmienky a pokyny pre návštevy podľa prevádzkových, personálnych podmienok ako aj podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v krajine a v regióne, počasia, prípadne iných nepredvídateľných faktorov.

Pri zhoršení epidemiologických podmienok si poskytovateľ sociálnej služby -  CSS – Jesienka Myjava má povinnosť v zmysle Pandemického plánu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zaviesť opätovne prísnejšie opatrenia, prípadne vydať zákaz návštev, podmienky opustenia klientov CSS – Jesienka Myjava z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19.

V prípade zmien v epidemiologických opatrenia vydaných ÚVZ SR,  MPSVR SR, RÚVZ Trenčín, Vlády SR a pod, poskytovateľ zmení opatrenia podľa vydaných aktuálnych usmernení, ktoré následne zverejní na webovom sídle www.cssmyjava.sk.

Ďakujeme za porozumenie, zodpovednosť  a rešpektovanie všetkých stanovených pravidiel a pokynov.

 

PhDr. Hana Feriancová, riaditeľka CSS – Jesienka Myjava