Návšteva predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja v CSS – Jesienka Myjava

Dňa 15. februára 2016 navštívil Centrum sociálnych služieb - Jesienka v Myjave predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, Ing. Jaroslav Baška, v sprievode PhDr. Eleny Nekorancovej, poverenej vedením oddelenia sociálnej pomoci TSK. Pri svojej návšteve pozdravil prijímateľov CSS – Jesienka Myjava a stretol sa so zamestnancami zariadenia. Ako pán predseda v rozhovore so zamestnancami uviedol, od 01.01.2016 sa tarifné platy zamestnancov zvýšili o 4%, okrem toho TSK našiel finančné prostriedky a zvýšil platy odborných zamestnancov o 15,- € na osobu/mesiac. Zároveň prisľúbil, že TSK má zámer zvyšovať podobným spôsobom platy každý rok. Za zvýšenie platov sa za všetkých zamestnancov poďakovala Anna Poliaková – predseda Základnej odborovej organizácie pri DD – DSS Myjava.

Pán predseda sa počas svojej návštevy zaujímal aj ďalšie potreby CSS – Jesienka Myjava a prisľúbil snahu TSK pri ich riešení, tak aby sa skvalitnilo poskytovanie sociálnych služieb v zariadení.  Jednou z priorít je riešenie bezbariérovosti v CSS – Jesienka Myjava.

V závere návštevy si pán predseda krátko pozrel zariadenie, rozlúčil sa s prijímateľmi aj so zamestnancami.